تروند زعفران انتخاب اول زعفران ایران

حضور در مبدا تولید زعفران

جزئیات

دستاوردهای تروند زعفران قاین

افتخارات

- کارآفرین برتر خراسان جنوبی
- 6 دوره صادر کننده نمونه برتر و ملی
- 5 دوره واحد نمونه کیفی کشور از سوی سازمان ملی استاندارد
- واحد نمونه وزارت جهاد کشاورزی در سطح کشور
- واحد برگزیده اداره نظارت بر مواد غذایی
- 15 سال صادرکننده نمونه استان خراسان جنوبی

مشاهده بیشتر