بازدید وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت


بازدید وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت، جناب آقای دکتر رضا رحمانیان ، همراه با استاندار استان خراسان جنوبی در بازدید سه شنبه 98/06/09 از شرکت تروند زعفران قاین

ارسال نظر

5/5 0 0 0