زعفران سرقلم (سرگل S1) تروند

مشخصات محصول

کروسین (رنگ) 260-280

پیکروکروسین (طعم) <85

سافرانال (عطر) 20-50

سایز20-25 میلی متر

زعفران سرقلم (سرگل) تروند

ارسال نظر

5/5 0 0 0