زعفران نگین تروند

مشخصات محصول

کروسین (رنگ) <280

پیکروکروسین (طعم) <90

سافرانال (عطر) 20-50

سایز30-40 میلی متر

زعفران نگین تروند

ارسال نظر

5/5 0 0 0