زعفران نگین پوشالی تروند

مشخصات محصول

کروسین (رنگ) 260-280

پیکروکروسین (طعم) <85

سافرانال (عطر) 20-50

سایز25-30 میلی متر

 زعفران نگین پوشالی تروند

ارسال نظر

5/5 0 0 0