زعفران دختر پیچ (دسته) تروند

مشخصات محصول

کروسین (رنگ) 165-185

پیکروکروسین (طعم) <70

سافرانال (عطر) 20-50

سایز40-70 میلی متر

زعفران دختر پیچ (دسته) تروند

ارسال نظر

5/5 0 0 0