زعفران سرقلم (سرگل S2) تروند

مشخصات محصول

کروسین (رنگ) 240-260

پیکروکروسین (طعم) <80

سافرانال (عطر) 20-50

سایز10-15 میلی متر

زعفران سرقلم (سرگل  S2)  تروند

ارسال نظر

5/5 0 0 0