زعفران پوشال p1 تروند

مشخصات محصول

کروسین (رنگ) 240-250

پیکروکروسین (طعم) 80-85

سافرانال (عطر) 20-50

سایز23-25 میلی متر

زعفران پوشال p1

ارسال نظر

5/5 0 0 0