زعفران پوشال p2 تروند

مشخصات محصول

کروسین (رنگ) 210-230

پیکروکروسین (طعم) <75

سافرانال (عطر) 20-50

سایز25-30 میلی متر

زعفران تروند پوشال p2

ارسال نظر

5/5 0 0 0